[1]
Saadat, M. 2017. Evaluation of glutathione S-transferase P1 (GSTP1) Ile105Val polymorphism and susceptibility to type 2 diabetes mellitus, a meta-analysis. EXCLI Journal. 16, (Nov. 2017), 1188-1197. DOI:https://doi.org/10.17179/excli2017-828.