[1]
Nikoonahad Lotfabadi, N. et al. 2017. In vitro transfection of anti-tumor miR-101 induces BIM, a pro-apoptotic protein, expression in acute myeloid leukemia (AML). EXCLI Journal. 16, (Nov. 2017), 1257–1267. DOI:https://doi.org/10.17179/excli2017-721.