[1]
Ghallab, A. 2015. Systems Toxicology. EXCLI Journal. 14, (Dec. 2015), 1267–1269. DOI:https://doi.org/10.17179/excli2015-762.