(1)
Guo, Z.; Huang, S.; Zhou, Y.; Cheng, W.; Chu, X.; Zheng, X.; Zheng, H. MicroRNA-9-5p Functions As a Tumor Suppressor in Prostate Cancer via Targeting UTRN. EXCLI 2019, 18, 1049-1061.