(1)
Kuzniak, O. V.; Sorochynska, O. M. .; Bayliak, M. M.; Klonovskyi, A. Y.; Vasylyk, Y. V.; Semchyshyn, H. M.; Storey, K. B.; Garaschuk, O.; Lushchak, V. I. Feeding to Satiation Induces Mild Oxidative Carbonyl Stress in the Brain of Young Mice. EXCLI J. 2022, 21, 77-92.