(1)
Strilbytska, O. M.; Tsiumpala, S. A.; Kozachyshyn, I. I.; Strutynska, T.; Burdyliuk, N.; Lushchak, V.; Lushchak, O. The Effects of Low-Toxic Herbicide Roundup and Glyphosate on Mitochondria. EXCLI J. 2022, 21, 183-196.