Guo, Z., Huang, S., Zhou, Y., Cheng, W., Chu, X., Zheng, X., & Zheng, H. (2019). MicroRNA-9-5p functions as a tumor suppressor in prostate cancer via targeting UTRN. EXCLI Journal, 18, 1049-1061. https://doi.org/10.17179/excli2019-1512