Nakhjavan-Shahraki, B., Yousefifard, M., Oraii, A., Sarveazad, A., & Hosseini, M. (2017). Meta-analysis of neuron specific enolase in predicting pediatric brain injury outcomes. EXCLI Journal, 16, 995–1008. https://doi.org/10.17179/excli2017-405