Kuzniak, O. V., Sorochynska, O. M. ., Bayliak, M. M., Klonovskyi, A. Y., Vasylyk, Y. V., Semchyshyn, H. M., Storey, K. B., Garaschuk, O., & Lushchak, V. I. (2022). Feeding to satiation induces mild oxidative/carbonyl stress in the brain of young mice. EXCLI Journal, 21, 77–92. https://doi.org/10.17179/excli2021-4347