Guo, Zhenyu, Shuchang Huang, Yihong Zhou, Wenjie Cheng, Xi Chu, Xiaoqing Zheng, and Hao Zheng. 2019. “MicroRNA-9-5p Functions As a Tumor Suppressor in Prostate Cancer via Targeting UTRN”. EXCLI Journal 18 (November), 1049-61. https://doi.org/10.17179/excli2019-1512.