Lei, Bo, Aili He, Yinxia Chen, Xinmei Cao, Pengyu Zhang, Jie Liu, Xiaorong Ma, Lu Qian, and Wanggang Zhang. 2019. “Long Non-Coding RNA RPPH1 Promotes the Proliferation, Invasion and Migration of Human Acute Myeloid Leukemia Cells through down-Regulating MiR-330-5p Expression”. EXCLI Journal 18 (September):824-37. https://doi.org/10.17179/excli2019-1686.