Qin, Ying, Tao Dong, Wan Jiang, Wen Ding, Tao Zhan, Juan Du, Ren Zhao, Bing Shen, and Jiexia Chen. 2020. “ITRAQ-Based Proteomics Reveals Serum Protein Changes in Hypertensive Rats Induced by a High-Salt Diet”. EXCLI Journal 19 (November):1496-1511. https://doi.org/10.17179/excli2020-2740.