Saadat, Mostafa. 2017. “Evaluation of Glutathione S-Transferase P1 (GSTP1) Ile105Val Polymorphism and Susceptibility to Type 2 Diabetes Mellitus, a Meta-Analysis”. EXCLI Journal 16 (November):1188-97. https://doi.org/10.17179/excli2017-828.