Zhang, Rui, Yani Liu, Bei Zhang, Congqing Wu, Jinping Zhou, Yu Zhang, Wei Yang, Zhenyu Li, and Shaojun Shi. 2021. “Coagulopathy Is Associated With Multiple Organ Damage and Prognosis of COVID-19”. EXCLI Journal 20 (January):174-91. https://doi.org/10.17179/excli2020-2853.