Martins-Filho, Paulo Ricardo, Nicole Prata Damascena, Analany Pereira Dias Araujo, Melina Calmon Silva, Bianca Marques Santiago, Alexandre Raphael Deitos, and Carlos Eduardo Palhares Machado. 2023. “The Devastating Impact of Illegal Mining on Indigenous Health: A Focus on Malaria in the Brazilian Amazon”. EXCLI Journal 22 (April):400-402. https://doi.org/10.17179/excli2023-6046.