Wang, Jing, Shu Dai, Yan Guo, Wen Xie, and Yonggong Zhai. 2014. “Biology of PXR: Role in Drug-Hormone Interactions”. EXCLI Journal 13 (July):728-39. https://www.excli.de/index.php/excli/article/view/735.