Nakhjavan-Shahraki, B. (2017) “Meta-analysis of neuron specific enolase in predicting pediatric brain injury outcomes”, EXCLI Journal, 16, pp. 995–1008. doi: 10.17179/excli2017-405.