Kuzniak, O. V., Sorochynska, O. M. ., Bayliak, M. M., Klonovskyi, A. Y., Vasylyk, Y. V., Semchyshyn, H. M., Storey, K. B., Garaschuk, O. and Lushchak, V. I. (2022) “Feeding to satiation induces mild oxidative/carbonyl stress in the brain of young mice”, EXCLI Journal, 21, pp. 77–92. doi: 10.17179/excli2021-4347.