Nakhjavan-Shahraki, Babak, et al. “Meta-Analysis of Neuron Specific Enolase in Predicting Pediatric Brain Injury Outcomes”. EXCLI Journal, vol. 16, July 2017, pp. 995-1008, doi:10.17179/excli2017-405.