Kuzniak, O. V., O. M. . Sorochynska, M. M. Bayliak, A. Y. Klonovskyi, Y. V. Vasylyk, H. M. Semchyshyn, K. B. Storey, O. Garaschuk, and V. I. Lushchak. “Feeding to Satiation Induces Mild oxidative/Carbonyl Stress in the Brain of Young Mice”. EXCLI Journal, vol. 21, Jan. 2022, pp. 77-92, doi:10.17179/excli2021-4347.