Guo, Zhenyu, Shuchang Huang, Yihong Zhou, Wenjie Cheng, Xi Chu, Xiaoqing Zheng, and Hao Zheng. “MicroRNA-9-5p Functions As a Tumor Suppressor in Prostate Cancer via Targeting UTRN”. EXCLI Journal 18 (November 7, 2019): 1049-1061. Accessed February 28, 2020. https://www.excli.de/index.php/excli/article/view/1085.