Zhang, Rui, Yani Liu, Bei Zhang, Congqing Wu, Jinping Zhou, Yu Zhang, Wei Yang, Zhenyu Li, and Shaojun Shi. “Coagulopathy Is Associated With Multiple Organ Damage and Prognosis of COVID-19”. EXCLI Journal 20 (January 25, 2021): 174–191. Accessed May 28, 2024. https://www.excli.de/index.php/excli/article/view/2853.