Lushchak, Volodymyr I., Department of Biochemistry and Biotechnology, Vassyl Stefanyk Precarpathian National University,Ukraine