Lin, Wang, Department of Biomedical Engineering, Tianjin University, Tianjin, China