Wang, Wen-Xia, College of Food and Bioengineering, South China University of Technology, Wushan Road 381, Guangzhou 510641, China