Deng, Yi, Department of Oncology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing 402160, China