Sa, Yu, Department of Biomedical Engineering, Tianjin University, Tianjin, China