Hellwig, Birte, Department of Statistics, Technical University Dortmund, Dortmund, Germany, Germany