Jia, Chao-gang, County Institute of Public Health Supervision of Xingren, Xingren, Guizhou 562300, China