Wang, Gang, Department of Biomedical Engineering, Tianjin University, Tianjin, China