Qin, Jie, Department of Pediatrics, Yancheng First City Hospital of Jiangsu Province, Yancheng, China