Zhang, Jingjing, Coronary Care Unit, Department of Cardiology, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou City, Henan Procince, China, China