Chang, Na, Department of Neurology, Huaihe Hospital of Henan University, No. 115 Ximen Street, Kaifeng 475000, Henan, China. Tel: +86-0371-23906530. E-mail: changnachang1@163.com, China