Gao, Tao, Department of Anesthesiology, Shenzhen Shajin Hospital Affiliated to Guangzhou Medical University, Shenzhen 518100, China