Zhang, Wanggang, Department of Hematology, second Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, 157 Xiwu Road, Xi'an, Shaanxi, 710004, China, E-mail: zhangwanggang2003@yahoo.com, China