Zhang, Yanjun, Department of General Surgery, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing 402160, China